Umgängesrätt

Ring för kostnadsfri inledande rådgivning | 08-22 12 00

Övriga tjänster

ETT BRETT JURIDISKT KUNNANDE

Brottmål

Våra kunniga jurister företräder även klienter i brottmål.

En brottsmisstänkt person har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare, som förordnas av rätten. Som misstänkt har du dock alltid rätt att begära den jurist du vill ha. Alla våra jurister har stor erfarenhet av brottmål och tar på sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde för brottsoffer och särskild företrädare för barn. Kontakta oss redan från början, det är alltid en fördel att ha juridisk hjälp hela vägen genom ett rättsfall.

Familjerätt

Antalet familjerättsliga tvister har ökat och så har också behovet av juridisk hjälp och kompetens gjort. Vid en skilsmässa så är den gemensamma vårdnaden om barnen den huvudregel man följer. Om föräldrarna och de fd makarna inte kan kommunicera eller komma överens om hur vårdnaden ska se ut och fungera rent praktiskt så kan det leda till en vårdnadstvist. Innan denna når Tingsrätten så erbjuds man hjälp genom samarbetssamtal och medling. Fungerar inte dessa alternativ så måste tvisten avgöras i domstol och där ett beslut fattas om vad som är bäst för barnen.

Vem som bedöms som bäst lämpad som vårdnadshavare för barnen går inte att säga på förhand. Varje fall är unikt. I många fall så avgör de små detaljerna. Den ena föräldern har ett jobb, medan den andra för tillfället befinner sig i en situation där en fast inkomst saknas. Från rättens sida så tar man hänsyn till varje detalj. Ett juridisk ombud är därför av stort värde då denne på ett bättre sätt kan föra fram sakliga fakta och argument - utan att känslorna får styra. Det juridiska ombudet fungerar även som ett stort stöd genom en jobbig process.

Att förlora vårdnaden om sitt barn innebär inte per se att man tappar kontakten. Som förälder har du fortfarande umgängesrätt. En viktig sak att tänka på är att tiderna förändras och i många fall kan sår läkas genom att vatten rinner under broarna. En fullmakt från den andre föräldern kan innebära att man så gott som återigen är att anse som vårdnadshavare. Därför är det viktigt att agera korrekt efter att dom fallit, även om rätten anser att den andre föräldern är en mer lämplig vårdnadshavare utifrån de givna fakta som presenterats.

Viktigt är att man är medveten om att man alltid, och utan undantag, ser till barnens bästa vid en vårdnadstvist. Rätt juridisk hjälp ger en klar fördel.

Fordringsmål

Vid ett fordringsmål så handlar det om att den ena parten har en fordran mot den andre. Det kan också vara så att den andre parten också har en fordran mot den förste - det kallas då ett genkäromål. Vanligt är att ett fordringsmål handlar om saker som tillhör den ene eller om leasingavtal med väldigt höga räntor som måste betalas.

Att leda detta i bevis kräver juridisk kompetens och där man även - utifrån bevislägets styrka - kan göra en bedömning om huruvida målet ska tas vidare till rätten eller om man ska försöka söka en förlikning med den andre parten.

Förvaltningsrätt

Utan förvaltning så kan heller inte ett samhälle fungera. Skulle vi inte ha offentliga verksamheter såsom exempelvis Skattemyndigheten, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Transportstyrelsen och deras regler att följa så skulle hela samhället sakna nödvändig struktur. Det är de flesta på det klara med. Dessa myndigheter styrs av förvaltningslagen som reglerar myndigheternas verksamhet och förhållandet mellan den enskilde individen och den berörda myndigheten.

Det är viktigt att poängtera att den enskilde individen har rätt att överklaga beslut som anses felaktiga och få prövning i Förvaltningsrätten. Vi bistår gärna med vår juridiska expertis och höga kompetens i frågor som rör detta område.

Avtalsrätt

Avtalsrätt är ett stort rättsområde som både privatpersoner och juridiska personer kan komma i kontakt med. När två parter inte kan komma fram till en gemensam lösning rörande ett avtal så kan man tvingas ta den rättsliga vägen. Våra jurister och advokater har stor erfarenhet av avtalsrätt och kan hjälpa till att reglera tydliga avtal i affärsmässiga sammanhang.

Arbetsrätt

Inom det stora området arbetsrätt åtar våra jurister sig uppdrag ett flertal områden: frågor gällande uppsägning och avskedande (LAS), VD-avtal, tvister gällande löner, anställningsavtal, MBL med mera.

Arvsrätt

Då någon avlider så ska först en bouppteckning förrättas. Därefter registreras denna och då eventuella skulder har betalats av så sker också arvskiftet. Arvskiftet sker genom arvsordning - som är reglerad i lag - och via eventuella testamenten. På förhand så är arvskiftet lätt att lösa, rent praktiskt så kan dock konflikter komma att blossa upp. Vi bistår gärna med både bouppteckning och för att se till att arvsordningen följs och att arvet delas upp på ett korrekt sätt.

Utöver detta så kan vi även bistå med rådgivning om hur du ska upprätta ett testamente och hur du ska följa de formkrav som finns. Testamentet är idag en viktig handling som underlättar vid ett arvsskifte. Inom alla områden som rör arvsrätt så behövs juridisk hjälp och kompetens.

Internationell privaträtt

Vilken lag gäller egentligen om två stycken makar från olika länder gifter sig i Sverige, flyttar till ett annat land och efter några år väljer att skilja sig? Är det svensk lag som gäller då man ska dela upp egendomen sinsemellan? Det är en fråga som blivit allt vanligare i vår globala värld och helt lätt är det inte att reda ut.

Om man väljer att skilja sig i Sverige - men har gift sig i ett annat land - så låter de flesta vår svenska lag gälla. Kommer man inte överens så kan en bodelningsförrättare kallas in. Vissa fall leder så långt som till domstol. Vi bistår gärna och hjälper till att reda ut vad som gäller rent juridisk.

Fastighetsrätt & Hyresrätt

Upplever du att bostaden du köpt inte håller den standard du räknat med? Finns det problem med fukt- och mögelskador eller några andra detaljer som gör att du vill häva köpet- eller få tillbaka en del av köpeskillingen? Du kan ha rätt till detta. Har du genomfört din del av avtalet - undersökningsplikten - så kan felen räknas som dolda fel.

Antalet processer som rör dolda fel har ökat markant och vi hjälper gärna till att föra din talan. Det talande i sammanhanget är att dessa frågor ofta är väldigt komplicerade och svåra att reda ut. Det kan ta lång tid och vi står gärna vid din sida och bistår både med vår erfarenhet och juridiska expertis.

Hyresrätt rör ofta konflikter mellan grannar eller mellan hyresvärd och hyresgäst. Vi kan hjälpa till att reda ut en sådan konflikt innan den förvärras och når Hyresnämnden. Skulle den göra det så är vi beredda att bistå dig rent juridiskt.

Skadeståndsrätt

En vanlig skadeståndsfråga gäller en skada som uppkommit i samband med ett brott. Men skadeståndsfrågor kan även handla om ett avtalsbrott eller om att den enskilde individen upplever sig felbehandlad av staten. Har man lidit skada så har man också - under vissa omständigheter - också rätt till ersättning. Vi hjälper dig att reda ut om du har rätt till skadestånd och vi bistår dig gärna om så är fallet.

Målsägarbiträde

Har du blivit utsatt för ett brott så kan du ha rätt till skadestånd och ersättning. Du behöver då ett juridiskt ombud som hjälper till med skadeståndsanspråk. Den viktigaste delen som ett målsägarbiträde fyller gäller ofta som stöd. Har du blivit utsatt för ett brott så är du sårbar och då krävs en axel att luta sig mot då det blåser som allra värst.

Gratis första rådgivande samtal!