Övriga tjänster

Vi har ett brett juridiskt kunnande och arbetar inom många rättsområden även om familjerätt är vår specialitet. Här kan du läsa mer övriga områden.

Familjerätt

Antalet familjerättsliga tvister har ökat och så har också behovet av juridisk hjälp och kompetens gjort. Vid en skilsmässa så är den gemensamma vårdnaden om barnen den huvudregel man följer. Om föräldrarna och de fd makarna inte kan kommunicera eller komma överens om hur vårdnaden ska se ut och fungera rent praktiskt så kan det leda till en vårdnadstvist. Innan denna når Tingsrätten så erbjuds man hjälp genom samarbetssamtal och medling. Fungerar inte dessa alternativ så måste tvisten avgöras i domstol och där ett beslut fattas om vad som är bäst för barnen.

Vem som bedöms som bäst lämpad som vårdnadshavare för barnen går inte att säga på förhand. Varje fall är unikt. I många fall så avgör de små detaljerna. Den ena föräldern har ett jobb, medan den andra för tillfället befinner sig i en situation där en fast inkomst saknas. Från rättens sida så tar man hänsyn till varje detalj. Ett juridiskt ombud är därför av stort värde då denne på ett bättre sätt kan föra fram sakliga fakta och argument - utan att känslorna får styra. Det juridiska ombudet fungerar även som ett stort stöd genom en jobbig process.

Att förlora vårdnaden om sitt barn innebär inte per se att man tappar kontakten. Som förälder har du fortfarande umgängesrätt. En viktig sak att tänka på är att tiderna förändras och i många fall kan sår läkas genom att vatten rinner under broarna. En fullmakt från den andre föräldern kan innebära att man så gott som återigen är att anse som vårdnadshavare. Därför är det viktigt att agera korrekt efter att dom fallit, även om rätten anser att den andre föräldern är en mer lämplig vårdnadshavare utifrån de givna fakta som presenterats.

Viktigt är att man är medveten om att man alltid, och utan undantag, ser till barnens bästa vid en vårdnadstvist. Rätt juridisk hjälp ger en klar fördel.


Utlänningsrätt

De områden inom juridiken som har att göra med utländska personers vistelse i Sverige kallas utlänningsrätt. Hos oss har vi mångårig erfarenhet av frågor som rör utlänningsrätten och vi har särskild kompetens när det gäller att biträda personer som söker eller vill överklaga beslut om uppehållstillstånd, uppehållsrätt och arbetstillstånd. Vi kan även ställa upp som offentligt biträde vid asylansökan.

Den som kommer till Sverige som flykting befinner sig i en stressfylld och mycket utsatt situation. Många flyr väpnade konflikter eller förföljelse i hemlandet och vill på inga villkor återvända dit.

Det är mycket viktigt att dessa personer tas emot på ett humant sätt och får en ärlig chans att få sin situation utredd. Det är också mycket viktigt för den som flytt hit att få en person vid sin sida som kan förklara och hjälpa till under processen med att söka uppehållstillstånd.

Begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd

Just nu har vi en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen gör att det har blivit betydligt svårare för den som vill söka asyl. Det gör också att det blivit ännu viktigare att se till att de som verkligen behöver hjälp och skydd får det.

Sverige är anslutet till 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och vi får inte avvisa personer som uppfyller kraven för att få flyktingstatus. Som jurister inom utlänningsrätt är det vår uppgift att se till att alla som kommer hit och söker asyl får möjlighet till en så noggrann och rättvis utredning som möjligt och att ingen blir avvisad på felaktiga grunder. Därför ställer vi upp som offentliga biträden vid asylärenden.


Arvsrätt

Då någon avlider så ska först en bouppteckning förrättas. Därefter registreras denna och då eventuella skulder har betalats av så sker också arvskiftet. Arvskiftet sker genom arvsordning - som är reglerad i lag - och via eventuella testamenten. På förhand så är arvskiftet lätt att lösa, rent praktiskt så kan dock konflikter komma att blossa upp. Vi bistår gärna med både bouppteckning och för att se till att arvsordningen följs och att arvet delas upp på ett korrekt sätt.

Utöver detta så kan vi även bistå med rådgivning om hur du ska upprätta ett testamente och hur du ska följa de formkrav som finns. Testamentet är idag en viktig handling som underlättar vid ett arvskifte. Inom alla områden som rör arvsrätt så behövs juridisk hjälp och kompetens.


Socialrätt

Socialrätten är en del av förvaltningsrätten, som är det område inom juridiken som behandlar relationer mellan myndigheter och enskilda medborgare. Ett område inom socialrätten som vi har stor erfarenhet och kompetens inom är tvångsomhändertagande. Tvångsomhändertagande innebär att myndigheterna enligt lag kan besluta att till exempel placera att barn i ett familjehem, eller en missbrukare på ett behandlingshem.

Lagar om tvångsomhändertagande

De lagar som rör tvångsomhändertagande är Lag om särskilda bestämmelser för barn och unga (LVU), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). Dessa lagar ger socialtjänsten rätt att omhänderta personer som man misstänker riskerar att utgöra en fara för sig själv eller andra. Ett tvångsomhändertagande ska dock alltid föregås av ett beslut i förvaltningsrätten.

Rätten till offentligt biträde

Den som riskerar att tvångsomhändertas har rätt till ett offentligt biträde - en advokat eller jurist som bekostas av staten. Vi bistår som offentligt biträde vid fall som gäller tvångsomhändertagande enligt LVU, LPT, LVM och LRV. Offentligt biträde utses av rätten men man har också rätt att själv välja en advokat eller jurist som man vill ska biträda en. Att själv välja offentligt biträde gör att man kan väja en jurist med erfarenhet och spetskompetens inom socialrätt.

Skadeståndsrätt

En vanlig skadeståndsfråga gäller en skada som uppkommit i samband med ett brott. Men skadeståndsfrågor kan även handla om ett avtalsbrott eller om att den enskilde individen upplever sig felbehandlad av staten. Har man lidit skada så har man också - under vissa omständigheter - också rätt till ersättning. Vi hjälper dig att reda ut om du har rätt till skadestånd och vi bistår dig gärna om så är fallet.


Målsägarbiträde

Har du blivit utsatt för ett brott så kan du ha rätt till skadestånd och ersättning. Du behöver då ett juridiskt ombud som hjälper till med skadeståndsanspråk. Den viktigaste delen som ett målsägarbiträde fyller gäller ofta som stöd. Har du blivit utsatt för ett brott så är du sårbar och då krävs en axel att luta sig mot då det blåser som allra värst.

Gratis första rådgivande samtal