Umgängesrätt

Ring för kostnadsfri inledande rådgivning | 08-400 280 60

SPECIALISTER PÅ UMGÄNGESRÄTT
BOKA INLEDANDE SAMTAL

JURIDISKT STÖD I UMGÄNGESFRÅGOR

En skilsmässa eller en separation är ofta en tung period för alla inblandade. Detta gäller inte minst för barnen. Vem av föräldrarna som ska ha vårdnad och umgänge med barnen leder ofta till en uppslitande konflikt. Innerstans Advokatbyrå har stora kunskaper och lång erfarenhet inom umgängesrätt och kan hjälpa dig att nå en så bra lösning som möjligt. Vi har stora kunskaper inom humanjuridiken, där bland annat umgängesrätt ingår.

Innerstans Advokat är en välrenommerad byrå med kunskaper på många områden vid sidan om umgängesrätten. Vi arbetar med andra aspekter av familjerätt, men också brottmål, asyl- och utlänningsrätt, socialrätt, affärsjuridik och arbetsrätt med mera. Vi åtar oss stora och små uppdrag av alla slag. Våra advokater och jurister står vid din sida som offentliga försvarare, målsägandebiträde, offentligt ombud och särskild företrädare för barn.

Stor erfarenhet inom umgängesrätt

Oavsett vilken juridiskt problem du står inför så kan vi bistå dig med vår breda juridiska kompetens. Ala våra advokater och jurister kan hjälpa dig med rådgivning över telefon, kostnadsfritt. Du berättar då om din situation och dina behov och vi kan förutsättningslöst ge dig information om hur vi kan bistå just dig.

Vi har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i mål som rör umgängesrätt och andra juridiska frågor, och hos oss kan du alltid förvänta dig kunskap, kvalitet och inte minst ett stort engagemang. Vi arbetar alltid hårt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra klienter.

 

barn

Ta kontakt med oss så tidigt i processen som möjligt

Om man inte lyckas nå en överenskommelse kring barnets umgänge med sina föräldrar så kan man tvingas gå rättsligt tillväga. Frågan om umgänge avgörs då i sista hand av tingsrätten. Innan rättsprocessen sätter igång så rekommenderar vi att du tar kontakt med oss på Innerstans Advokatbyrå. Vi kan ge dig stöd, tips och föra din talan i rätten. Dessutom kan vi hjälpa dig att undersöka möjligheterna till ekonomiskt stöd i form av rättsskydd och rättshjälp.

Vi kan hjälpa dig med rådgivning gällande umgänge med barn och vi kan biträda dig i en tvist om umgänge. Vi är specialiserade på den här typen av frågor och har mångårig erfarenhet av att föra processer i domstol.

Rättigheter och skyldigheter inom umgängesrätt

Vårdnadshavaren är den som fattar de juridiska besluten som gäller ett barn. Det kan handlar om var barnen ska bo, var de ska gå i skola och liknande saker. I svensk rätt strävar man  alltid efter att båda föräldrarna ska ta hand om barnet, gemensam vårdnad. Men det är inte alltid det fungerar och då får den ena föräldern ta hand om barnet, detta kallas i juridiska termer för ensam vårdnad.

Både när vårdnaden är gemensam eller om en förälder har ensam vårdnad så har barnet rätt att ha umgänge med den andra föräldern. Den andra föräldern har det som kallas umgängesrätt, vilket i praktiken innebär att föräldern har rätt att träffa barnet så ofta man har kommit överens om i familjerätten eller tingsrätten.

När två föräldrar har skilts eller separerats och inte längre bor tillsammans händer det att man inte kan komma överens om hur vårdnaden eller umgänget ska se ut. Då kan man försöka nå en överenskommelse i familjerätten. Når man inte fram till en lösning den vägen så kan man gå till domstol. Där kan man antingen ansöka om ensam vårdnad av barnet eller en reglering av barnets boende och umgänge

Domstolen kan reglera detaljer

När det handlar om umgänge kan domstolen besluta om detaljerade regleringar. Det kan handla om vilka dagar, tider och platser som lämningar och hämtningar ska ske och om någon annan bör finnas närvarande vid umgänget. Dessutom kan detaljer som fördelandet av resekostnader i samband med umgänget regleras i rätten. Vill du veta mer om hur det går till i en tvist om vårdnad och umgänge så kan dy höra av dig till oss på Innerstans Advokatbyrå.

Det finns många olika skäl till att föräldrar är oense och den ena vill ha ensam vårdnad eller begränsat umgänge för den andra föräldern. Det kan handla om hot om våld mot en av föräldrarna eller barnen, flyttplaner utomlands med barnen i tankarna exempelvis. Missbruksproblem, någon form av psykisk ohälsa eller svåra omsorgsbrister hos en förälder är några andra ofta förekommande orsaker.

Umgängessabotage ett vanligt skäl till tvist

Även så kallat umgängessabotage är en förekommande anledning till delad vårdnad, det vill säga att den ena föräldern försvårar den andra förälderns umgänge med barnet. Det kan exempelvis handla om att man försvårar lämningar och hämtningar, pratar extremt negativt om barnen eller spelar ut andra anhöriga mot partnern.

Om du just har skilts eller separerat och du känner att ni har svårt att komma överens om vårdnad och umgänge – tveka då inte att kontakta oss! Våra advokater och jurister har stor erfarenhet av allt som rör umgängesrätt och ju snabbare du får juridiskt stöd desto mindre är chanserna att konflikten blir infekterad och barnen får det svårare än nödvändigt. Låt oss hjälpa dig att föra din talan – på det sättet kan vi hjälpa dig genom tvisten på ett smidigt sätt. Vi arbetar alltid med klientens och barnens bästa i fokus och står vid din sida genom en tung tid. 

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd ingår som regel i hemförsäkringen och täcker större delen av kostnaderna för ett juridiskt ombud. Det kan räcka till att täcka kostnader som arvode till juridiskt ombud och kostnader som kan hänföras till bevisningen.

Rättshjälp är ett statligt stöd, som är avsett för privatpersoner som saknar möjlighet att finansiera juridiskt ombud på något annat sätt. För att ha rätt till rättshjälp måste man tjäna under 260 000 kronor om året och dessutom kunna visa att man inte har tillräckligt bra ekonomi för att teckna en hemförsäkring. Rättshjälp täcker dock inte samtliga dina rättsliga kostnader.

Alla tvister omfattas inte av rättsskydd och rättshjälp, är du orolig över hur du ska finansiera dina rättsliga kostnader så kan du höra av dig till oss. Vi kan ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Välkommen att kontakta oss på Innerstans Advokatbyrå – vi har stora kunskaper och lång erfarenhet inom umgängesrätt.

Vi hjälper dig genom tunga skeden i livet!