Specialister på umgängesrätt
Kostnadsfri rådgivning

Juristbyrå specialiserad på familjerätt

Specialister på umgängesrätt
Kostnadsfri rådgivning

Juristbyrå specialiserad på familjerätt

Juridiskt stöd i umgängesfrågor

En skilsmässa eller en separation är ofta en tung period för alla inblandade. Detta gäller inte minst för barnen. Beslutet gällande vem av föräldrarna som ska ha vårdnad och umgänge med barnen leder ofta till en uppslitande konflikt eller i värsta fall en vårdnadstvist. Vi har stora kunskaper inom umgängesrätt och familjerätt och hjälper dig att nå en så bra lösning som möjligt. 

Hos oss får du juridisk expertis genom hela processen. Kontakta oss idag för att boka in en inledande kostnadsfri rådgivning!

Vi är en välrenommerad juristbyrå med kunskaper på många områden vid sidan om umgängesrätten. Våra jurister arbetar med andra aspekter av familjerätt, men också med brottmål i egenskap av försvarare och målsägandebiträde, samt med asyl- och utlänningsrätt och socialrätt. Vi står vid din sida som offentliga försvarare, målsägandebiträde, offentligt ombud och särskild företrädare för barn.

Stor erfarenhet inom umgängesrätt

Oavsett vilket juridiskt problem du står inför kan vi bistå dig med vår breda juridiska kompetens. Vi har stora kunskaper inom humanjuridiken, där bland annat umgängesrätt ingår och vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon, kostnadsfritt. Du berättar då om din situation och dina behov och vi kan förutsättningslöst ge dig information om hur vi kan bistå just dig.

Vi har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i mål som rör umgängesrätt och andra juridiska frågor inom familjerätt såsom ensam vårdnad och vårdnadstvist. Utöver familjerätt arbetar vi även med övriga rättsområden såsom migrationsrätt och brottmål. Hos oss kan du alltid förvänta dig kunskap, kvalitet och inte minst ett stort engagemang. Vi arbetar alltid så mycket vi kan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra klienter.


barn

Ta kontakt med oss så tidigt i processen som möjligt

Om man inte lyckas nå en överenskommelse kring barnets umgänge med sina föräldrar, kan man tvingas gå rättsligt tillväga. Frågan om umgänge avgörs då i sista hand av domstol.

Innan rättsprocessen sätter igång, rekommenderar vi att du tar kontakt med oss. Vi kan ge dig stöd, tips och föra din talan i rätten. Dessutom kan vi hjälpa dig att undersöka möjligheterna till ekonomiskt stöd i form av rättsskydd och rättshjälp.

Vi kan hjälpa dig med rådgivning gällande umgänge med barn och biträda dig i en tvist om umgänge eller vårdnad. Vi är specialiserade i den här typen av frågor och har mångårig erfarenhet av att föra processer i domstol.

Rättigheter och skyldigheter inom umgängesrätt

Vårdnadshavaren är den som fattar de juridiska besluten som gäller ett barn. Det kan handla om var barnen ska bo, var de ska gå i skola och liknande. I svensk rätt strävar man alltid efter att båda föräldrarna ska ta hand om barnet, ha en gemensam vårdnad, men det är inte alltid det fungerar och då får den ena föräldern ta hand om barnet, detta kallas i juridiska termer för ensam vårdnad.

Både när vårdnaden är gemensam eller om en förälder har ensam vårdnad så har barnet rätt att ha umgänge med den andra föräldern. Barnet har umgängesrätt, vilket i praktiken innebär att barnet har rätt att träffa båda sina föräldrar regelbundet.

När två föräldrar har skilts eller separerats och inte längre bor tillsammans händer det att man inte kan komma överens om hur vårdnaden eller umgänget ska se ut. Då kan man försöka nå en överenskommelse i familjerätten. Når man inte fram till en lösning den vägen så kan det leda till en vårdnadstvist där ärendet avgörs i domstol. Där kan man antingen ansöka om ensam vårdnad av barnet eller en reglering av barnets boende och umgänge

Domstolen kan reglera detaljer

När det handlar om umgänge kan domstolen besluta om detaljerade regleringar. Det kan handla om vilka dagar, tider och platser som lämningar och hämtningar ska ske och om någon annan bör finnas närvarande vid umgänget. Dessutom kan detaljer som fördelandet av resekostnader i samband med umgänget regleras i rätten. Vill du veta mer om hur det går till i en tvist om vårdnad och umgänge så kan du höra av dig till oss.

Det finns många olika skäl till att föräldrar är oense och att den ena vill ha ensam vårdnad eller begränsat umgänge för den andra föräldern. Det kan handla om hot om våld mot en av föräldrarna eller barnen, flyttplaner utomlands med barnen exempelvis. Det kan finnas missbruksproblem, någon form av psykisk ohälsa eller svåra omsorgsbrister hos en förälder, är några andra och ofta förekommande orsaker.

Umgängessabotage ett vanligt skäl till tvist

Även så kallat umgängessabotage är en förekommande anledning till att en av föräldrarna får ensam vårdnad, det vill säga att den ena föräldern försvårar den andra förälderns umgänge med barnet. Det kan exempelvis handla om att man försvårar lämningar och hämtningar, pratar extremt negativt om den andra föräldern inför barnet eller spelar ut andra anhöriga mot partnern.

Om du just har skilt eller separerat och du känner att ni har svårt att komma överens om vårdnad och umgänge – tveka då inte att kontakta oss! Vi har stor erfarenhet av allt som rör umgängesrätt. Ju snabbare du får juridiskt stöd desto mindre är chanserna att konflikten blir infekterad och barnen får det svårare än nödvändigt.

Låt oss hjälpa dig att föra din talan – på det sättet kan vi hjälpa dig genom tvisten på ett smidigt sätt. Vi arbetar alltid med klientens och barnens bästa i fokus och står vid din sida genom en tung tid. 

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar och täcker större delen av kostnaderna för ett juridiskt ombud. Det kan räcka till att täcka kostnader som arvode till juridiskt ombud och kostnader som kan hänföras till bevisningen.

Rättshjälp är ett statligt stöd, som är avsett för privatpersoner som saknar möjlighet att finansiera ett juridiskt ombud på något annat sätt. För att ha rätt till rättshjälp måste man tjäna under 260 000 kronor om året och dessutom kunna visa att man inte har tillräckligt bra ekonomi för att teckna en hemförsäkring. Rättshjälp täcker dock inte samtliga dina rättsliga kostnader.

Alla tvister omfattas inte av rättsskydd och rättshjälp, är du orolig över hur du ska finansiera dina rättsliga kostnader så kan du höra av dig till oss. Vi kan ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Välkommen att kontakta oss – vi har stora kunskaper och lång erfarenhet inom umgängesrätt.

Vi hjälper dig genom tunga skeden i livet